វីដេអូ

ការណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន

ការណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន

ម៉ាស៊ីនដកសក់ឡាស៊ែរ ៨០៨nm Diode

ម៉ាស៊ីនឡាស៊ែរប្រភាគ CO2

Q- ប្តូរទី ២ ម៉ាស៊ីនបាញ់ឡាស៊ែរ

ម៉ាស៊ីនអាយភីអិលអេសអរអេស

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាតិខ្លាញ់ត្រជាក់